Statut KDVŽ

STATUT 2021 – NOVO!

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština Knjižničarskog društva Varaždinske županije na sjednici održanoj od 18.-25.12. 2021. donijela je

S T A T U T
Knjižničarskog društva Varaždinske županije

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata Knjižničarskog društva Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Društvo), znak, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva, prestanku postojanja Društva, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka Društva, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva, te drugim pitanjima od značaja za Društvo.
Članak 2.
Naziv udruge je: Knjižničarsko društvo Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Društvo).
Skraćeni naziv udruge je: KDVŽ.
Sjedište Društva je u Varaždinu, Franjevački trg 4. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.
Društvo zastupa predsjednik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.
Članak 3.
Knjižničarsko društvo Varaždinske županije je nezavisna, nevladina i neprofitna strukovna udruga koja okuplja stručne knjižnične djelatnike. U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa djeluje na području Varaždinske županije. Društvo je pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.
Članak 4.
Društvo ima pečat i znak.
Pečat Društva je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Knjižničarsko društvo Varaždinske županije, dok je u sredini pečata ispisano sjedište.
Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Društva i drugi članovi Društva koje on ovlasti.
Društvo u svojem poslovanju koristi vlastiti znak – logo, koji se sastoji od stiliziranog prikaza stolne svjetiljke, sčije unutarnje lijeve strane stoji natpis KD Knjižničarsko društvo, a s desne strane Varaždinske županije VŽ. O njegovom izgledu i korištenju odlučuje Upravni odbor. Za posebne prigode (obljetnice i sl.) Društvo može izraditi varijantu loga.
CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA
Članak 5.
Cilj Društva je okupljanje stručnih knjižničnih djelatnika na različitim aktivnostima vezanim uz razvoj, zaštitu i promicanje knjižničarske struke na području Varaždinske županije.
Članak 6.
Područje djelovanja Društva sukladno ciljevima je kultura i umjetnost. Ciljevi djelovanja su:
poticanje osnivanja i razvitka svih vrsta knjižnica,
promicanje i unaprjeđivanje knjižničnih službi koje omogućavaju slobodan, ravnomjeran i neograničen pristup građi i informacijama,
čuvanje demokratskog prava knjižničnih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i diseminaciju informacija,
podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine,
poticanje i širenje zanimanja za knjižničnu građu i knjižnične službe i usluge,
razvoj i predlaganje mjera za unapređivanje knjižnične djelatnosti,
javno zagovaranje knjižnične djelatnosti i knjižničarske profesije,
zalaganje za kvalitetniji profesionalni i društveno-ekonomski status knjižničnih djelatnika,
suradnja s knjižničarskim i drugim srodnim društvima i institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu,
poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima.
Radi ostvarivanja ciljeva Društvo će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
radionice i seminare u području obrazovanja za demokratsko pravo: stručno usavršavanje i osposobljavanje knjižničnih djelatnika organiziranjem stručnih skupova, predavanja, tribina i sl.
nakladničku djelatnost.
Članak 7.
Rad Društva je javan. Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
javnim priopćavanjem.
Svi članovi Društva imaju pravo sudjelovati u radu Društva, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njegova tijela donose.
Sjednice tijela Društva su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.
Za javnost rada Društva odgovoran je predsjednik Društva.
Članak 8.
Društvo prihvaća Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva i sve njegove odredbe.

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 9.
Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva sukladno Zakonu i Statutu.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva podnosi pisani zahtjev predsjedniku Društva,koji isti prosljeđuje Upravnom odboru. Članstvo se ostvaruje prihvaćanjem Statuta, ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine.
Pravna osoba svoje članstvo u Društvu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članom Društva mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
Članak 10.
Članovi mogu biti redovni i počasni.
Počasni član Društva može biti pojedinac iz zemlje ili inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti. Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje uvjete i postupak za prijam u počasno članstvo. Počasni članovi izuzeti su od plaćanja članarine.
Članak 11.
Članom Društva se postaje potpisivanjem pristupnice s datumom upisa u popis članova koji evidentira predsjednik.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Društvu.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članovi plaćaju godišnju članarinu, čiju visinu određuje Skupština.
Članak 12.
Prava članova su:
aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Društva
birati i biti birani u tijela upravljanja Društvom (samo redovni članovi),
biti birani u stručna tijela, radne skupine i povjerenstva (svi članovi),
biti informirani o aktivnostima Društva
aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Društva
predlagati i ostvarivati godišnje, srednjoročne ili dugoročne programe i ciljeve Društva (svi članovi),
biti obaviješteni o radu i poslovanju Društva i svih njegovih upravnih tijela (svi članovi),
usmeno ili pismeno davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva (svi članovi).
Članak 13.
Obveze članova su:
u obavljanju djelatnosti Društva poštivati odredbe zakona i ovog Statuta i drugih općih akata Društva (svi članovi),
redovito plaćati članarinu (redovni članovi),
čuvati i podizati ugled Društva (svi članovi),
poticati učlanjivanje novih članova (svi članovi).
Članak 14.
Članstvo u udruzi prestaje:
dragovoljnim istupom
neplaćanjem članarine
isključenjem
Član se briše iz Registra članova, ako se nakon opomene, koja se šalje dvije godine nakon neplaćene članarine, ista ne uplati.
Svaki član Društva može tražiti isključenje člana koji grubo krši kodeks ponašanja, postupa suprotno odlukama Skupštine ili šteti ugledu Društva. Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor glasovanjem na svojoj sjednici natpolovičnom većinom članova. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA
Članak 15.
Članovi Društva upravljaju Društvom neposredno na Skupštini putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Društva.
Tijela Društva su:
Skupština,
Predsjednik,
Potpredsjednik,
Upravni odbor,
Nadzorni odbor,
Članak 16.
Tijela Društva prijedloge i zaključke donose na sastancima i sjednicama.
Sve sjednice i sastanci, osim Izborne skupštine, mogu biti sazvani i održani elektroničkim putem. Kod elektroničkog glasovanja određuje se rok od 7 dana u kojemu je potrebno dati svoj glas i o čemu se vodi zapisnik. Po isteku utvrđenog roka glasovanje se zatvara, a Predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja. Donesene odluke su valjane ako se za njih izjasnila većina svih članova Tijela Društva koje je elektroničkim putem održalo sjednicu ili sastanak.
SKUPŠTINA
Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Društva ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom. Predstavnika pravne osobe članice Društva imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik Društva. U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi potpredsjednik Društva.
Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Društva. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i u slučaju kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Društva Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Društva, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.
Članak 19.
Skupštini predsjedava Predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik Društva.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Društva.
Članak 20.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Članovi u skupštini sudjeluju neposredno, a u slučaju spriječenosti mogu ovlastiti svog opunomoćenika za sudjelovanje u radu skupštine, putem pripadajućeg obrasca.
Članak 21.
Radom izborne skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje čine tri (3) člana koje Skupština bira iz svoje sredine, a radno predsjedništvo između sebe bira predsjedavajućeg.
Skupština bira tri (3) člana za verifikaciju punomoći i utvrđivanje rezultata izbora, zapisničara, 2 ovjerovitelja zapisnika i kandidacijsku komisiju.
Članak 22.
Skupština Društva ima sljedeća prava i obveze:
utvrđuje politiku rada Društva
usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
usvaja opće akte Društva i njegove izmjene i dopune
bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
bira i razrješava druga tijela Društva,
bira i razrješava likvidatora Društva
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
usvaja godišnje financijsko izvješće
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva
utvrđuje iznos članarine,
dodjeljuje nagrade i priznanja članovima
odlučuje o isključenju članova iz Društva
donosi odluku o statusnim promjenama
te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.
UPRAVNI ODBOR
Članak 23.
Upravni odbor je izvršno tijelo Društva, a čine ga:
predsjednik
potpredsjednik
dva člana
blagajnik
Članove Upravnog odbora bira Skupština na mandatni rok od dvije godine, najviše dva puta uzastopce. Predsjednik Društva je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora. Potpredsjednik Društva je po svojoj funkciji i potpredsjednik Upravnog odbora.
Blagajnik vodi materijalno financijsko poslovanje.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:
– postupaju suprotno odlukama Skupštine,
– podnesu ostavku,
– naruše ugled Društva.
Svaki član Društva može u gore navedenim primjerima tražiti isključenje člana, o čemu odlučuje Upravni odbor na svojoj sjednici natpolovičnom većinom glasova. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.
Članak 24.
Upravni odbor obavlja sljedeće zadaće:
priprema nacrte akata Skupštine,
donosi godišnji plan rada i godišnji financijski plan
priprema prijedloge Statuta i općih akata Društva te njihove izmjene i dopune
prima nove članove Društva i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova
predlaže Skupštini članove Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje nagrada i priznanja
bira članove uredništva
odlučuje o isključenju iz članstva,
odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,
obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.
Članak 25.
Upravni odbor radi na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.
Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno uz prijedlog dnevnog reda i radne materijale. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se njegovim članovima.
Na sjednice Upravnog odbora mogu biti pozvani članovi Nadzornog odbora, glavni urednici izdanja Društva i internetskih stranica Društva, a mogu po potrebi biti pozvani i drugi.
NADZORNI ODBOR
Članak 26.
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Udruge.
Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.
Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako:
– postupaju suprotno odlukama Skupštine,
– podnesu ostavku,
– naruše ugled Društva.
Svaki član Društva može u gore navedenim primjerima tražiti isključenje člana, o čemu odlučuje Upravni odbor na svojoj sjednici natpolovičnom većinom glasova. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.
Članak 27.
Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:
nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Društva,
nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
prati i analizira ostvarenje financijskog plana Društva,
nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Društva.
Sva tijela Društva dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Društva.
PREDSJEDNIK
Članak 28.
Predsjednik Društva ovlašten je za zastupanje Društva i odgovoran je za zakonitost rada Društva.
Predsjednik Društva organizira i rukovodi poslovanjem Društva, te obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.
Predsjednika Društva bira Skupština iz redova članova Društva na mandat od dvije godine.
Ista osoba može se imenovati za predsjednika Društva najviše dva puta uzastopce.
Predsjednik Društva mora biti redovni član Društva.
Za svoj rad Predsjednik Društva je odgovoran Skupštini Društva kojoj podnosi izvješće o svom radu.
Članak 29.
Predsjednik Društva ima sljedeća prava i obveze:
– zastupa Društvo
– saziva sjednice Skupštine
– odgovara za zakonitost rada Društva
– vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
– dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva.
Članak 30.
Predsjedniku Društva može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
na vlastiti zahtjev,
ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
ukoliko djeluje protivno zakonu ili Statutu,
ukoliko svojim istupanjem ili djelovanjem šteti ugledu Društva.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština na izvanrednoj sjednici koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Članak 31.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik Društva.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata predsjednika Društva na odgovarajući se način primjenjuju i na potpredsjednika Društva.
LIKVIDATOR
Članak 32.
Likvidatora Društva bira i razrješava Skupština.
Likvidator može biti osoba koja nije član udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.
Likvidator Društva zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Društva iz registra udruga.
Članak 33.
U postupku likvidacije likvidator je dužan:
utvrditi stanje na poslovnom računu Društva,
utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
utvrditi ostalu imovinu Društva te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Društvu,
u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.
Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Društva nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.
Članak 34.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Članak 35.
Društvo se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svoga djelovanja.
Društvo se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Društvo može imati svoje ustrojstvene oblike, podružnice, ogranke i klubove. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se Statutom.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine Društva.
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 36.
Imovinu Društva čine:
novčana sredstva prikupljena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
novčana sredstva koja Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova iz inozemstva.
pokretne stvari i nekretnine,
druga imovinska prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA
Članak 37.
Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII. IZDAVAČKA DJELATNOST
Članak 38.
Društvo može uređivati i voditi web stranice, izdavati glasilo, časopis i druge publikacije bez obzira na medij.
Članak 39.
Za uspješno izvršavanje programa izdavačke djelatnosti, Upravni odbor bira uredništvo za svaku pojedinu publikaciju.
Uredništvo se na poziv Predsjednika sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Članak 40.
Uredništvo časopisa broji 7 članova, a o broju članova uredništva ostalih publikacija odlučuje Upravni odbor prema potrebi i vrsti publikacije.
Članak 41.
Mandat članova Uredništva traje do izbora novog Upravnog odbora ili do istupa ili opoziva članova. Mandat se može produžiti dok ne budu obavljene zadaće preuzete za određeno vremensko razdoblje.
Članak 42.
Glavni urednik svake pojedine publikacije je predsjednik Društva.
Glavni urednik odgovara za sadržaj, stručnost i opravdanost publikacije.

VIII. PRIZNANJA I NAGRADE
Članak 43.
Društvo svojim članovima dodjeljuje javna priznanja i nagrade za postignute rezultate u knjižničarstvu.
Priznanja i nagrade donose se na prijedlog Ocjenjivačkog odbora prema Pravilniku o nagradama i priznanjima.

IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
Članak 44.
Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.
Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili štetu Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.
NADZOR
Članak 45.
Pored Nadzornog odbora, Društvo nadziru i sami članovi Društva.
Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt Društva, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Društva – Nadzorni odbor, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA
Članak 46.
Spor ili sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Društva u cjelini, odnosno ako se prava i interesi odnose na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora ili sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA
Članak 47.
Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Društva imovina će pripasti nekoj od onih udruga koje imaju iste ili slične ciljeve.
Društvo nema pravo imovinu Društva dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 48.
Statut Društva kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

U Varaždinu, 25.12.2021.

 

STATUT 2019

STATUT 2015