Članovi Društva

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 9.
Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva sukladno Zakonu i Statutu.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva podnosi pisani zahtjev predsjedniku Društva, koji isti prosljeđuje Upravnom odboru. Članstvo se ostvaruje prihvaćanjem Statuta, ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine.
Pravna osoba svoje članstvo u Društvu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članom Društva mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
Članak 10.
Članovi mogu biti redovni i počasni.
Počasni član Društva može biti pojedinac iz zemlje ili inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti. Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje uvjete i postupak za prijam u počasno članstvo. Počasni članovi izuzeti su od plaćanja članarine.
Članak 11.
Članom Društva se postaje potpisivanjem pristupnice s datumom upisa u popis članova koji evidentira predsjednik.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Društvu.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članovi plaćaju godišnju članarinu, čiju visinu određuje Skupština.
Članak 12.
Prava članova su:
aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Društva
birati i biti birani u tijela upravljanja Društvom (samo redovni članovi),
biti birani u stručna tijela, radne skupine i povjerenstva (svi članovi),
biti informirani o aktivnostima Društva
aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Društva
predlagati i ostvarivati godišnje, srednjoročne ili dugoročne programe i ciljeve Društva (svi članovi),
biti obaviješteni o radu i poslovanju Društva i svih njegovih upravnih tijela (svi članovi),
usmeno ili pismeno davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva (svi članovi).
Članak 13.
Obveze članova su:
u obavljanju djelatnosti Društva poštivati odredbe zakona i ovog Statuta i drugih općih akata Društva (svi članovi),
redovito plaćati članarinu (redovni članovi),
čuvati i podizati ugled Društva (svi članovi),
poticati učlanjivanje novih članova (svi članovi).
Članak 14.
Članstvo u udruzi prestaje:
dragovoljnim istupom
neplaćanjem članarine
isključenjem
Član se briše iz Registra članova, ako se nakon opomene, koja se šalje dvije godine nakon neplaćene članarine, ista ne uplati.
Svaki član Društva može tražiti isključenje člana koji grubo krši kodeks ponašanja, postupa suprotno odlukama Skupštine ili šteti ugledu Društva. Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor glasovanjem na svojoj sjednici natpolovičnom većinom članova. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

Iz Statuta KDV.