Upute recenzentima


Časopis Metalurgija razvrstava radove u slijedeće kategorije:

  • Izvorni znanstveni rad, u kojem se iznose rezultati istraživanja na takav način da ih se može ponoviti ili podvrgnuti jednoznačnoj provjeri,
  • Prethodno priopćenje, u kojem se iznose dotad neobjavljeni izvorni rezultati još nedovršenih istraživanja ili najavljuje neka nova znanstvena spoznaja koji zahtijevaju brzo objavljivanje,
  • Pregledni rad, u kojem se iznosi originalan, kritički i sažet prikaz nekog područja ili njegovog dijela, u kojem autor i sam djeluje tako da je vidljiv njegov izvorni doprinos,
  • Strukovni rad, u kojem se daje koristan prilog iz određene struke na osnovu vlastitog iskustva i primjene već poznatih rezultata istraživanja.
  • Prikaz, u kojem se daje opis nekog znanstvenog ili stručnog događaja (održanog skupa, predstavljene knjige i sl.)

Sve kategorije radova osim Preglednog rada i Prikaza trebaju sadržavati uobičajena poglavlja: Uvod (svrha rada i stanje dosadašnjih istraživanja), Eksperi-mentalni dio (metodika i tehnika rada), Rezultati i diskusija, Zaključci, Zahvala, Popis literature, Popis simbola, kratica, i akronima.

Autor uz svoj rukopis daje i prijedlog kategorizacije te navodi izvorni doprinos članka. Konačnu odluku o kategorizaciji daju recenzenti. Rukopisi se ne vraćaju. Ukoliko je autor nezadovoljan kategorizacijom može opozvati svoj članak iz časopisa.