Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), skupština Hrvatskog genetičkog društva, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015. u Zagrebu, donijela je

S T A T U T

HRVATSKOG GENETIČKOG DRUŠTVA

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se:

 • naziv i sjedište Hrvatskog genetičkog društva (dalje u tekstu: Društvo),
 • osobe odgovorne za zastupanje Društva,
 • izgled pečata Društva,
 • ciljevi, područje djelovanja i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva,
 • način osiguravanja javnosti djelovanja Društva,
 • uvjeti i način učlanjivanja te prestanak članstva u Društvu,
 • prava, obveze i odgovornosti članova Društva,
 • stegovna odgovornost članova Društva,
 • način vođenja popisa članova,
 • tijela Društva, njihov sastav te trajanje mandata članova
 • izbor i opoziv likvidatora Društva te prestanak postojanja Društva,
 • način stjecanja i raspolaganju imovinom,
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva,
 • druga pitanja od značaja za Društvo.

Članak 2.

Naziv Društva je: Hrvatsko genetičko društvo.

Naziv Društva na engleskom jeziku: Croatian Genetic Society.

Skraćeni naziv Društva je: HGD

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Hrvatsko genetičko društvo je neprofitna pravna osoba, registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 4.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko genetičko društvo. U sredini pečata je tekst koji glasi: Zagreb, Kršnjavoga 25

Članak 5.

Društvo zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

II

C I LJ E V I ,   P O D R U Č J E   D J E L O V ANJA   I

D J E L A T N O S T I   D R U Š T V A

 Članak 6.

Društvo je osnovano u cilju promicanja, unaprjeđenja i popularizacije znanstvenog i stručnog rada na području genetike i genetičkih istraživanja u Republici Hrvatskoj, uključujući molekularnu genetiku, molekularnu biologiju, genomiku, proteomiku i druga srodna područja.

Društvo sukladno ciljevima Društva djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članak 7.

Djelatnosti Društva su:

 • planiranje rada Društva,
 • okupljanje genetičara te stručnjaka i znanstvenika iz srodnih područja,
 • organiziranje znanstvenih skupova, konferencija i stručnih izleta sukladno posebnom propisu,
 • organiziranje i održavanje tematskih predavanja, javnih sastanaka, seminara i tečajeva,
 • izdavanje knjiga i časopisa,
 • sudjelovanje u unapređivanju nastave iz genetike na svim stupnjevima obrazovanja,
 • pružanje stručne pomoći u izradi pravilnika, studija i analiza koje se temelje na znanjima iz struke,
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad međunarodnih institucija.

 

Gospodarske djelatnosti koje Društvo obavlja su;

 • izdavačka djelatnost
 • organiziranje edukacije, predavanja, seminara, konferencija i stručnih skupova.

 Članak 8.

Djelovanje Društva je javno. Javnost djelovanja Društva ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • objavljivanjem godišnjih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Društva,
 • pravodobnim i redovitim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima
 • objavom informacija na internetskim stranicama Društva.

III

Č L A N S T V O   U   D R U Š T V U

Članak 9.

Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno.

Redovn član Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji u svojoj znanstvenoj i stručnoj praksi sudjeluje ili je sudjelovao u genetičkim i srodnim istraživanjima, a zaposlen je na fakultetu ili znanstvenom institutu te prihvaća Statut i druge akte Društva.

Upravni odbor Društva može osporiti pravo učlanjenja, a osoba kojoj je osporeno članstvo ima pravo žalbe Skupštini Društva u roku od 15 dana čija je odluka konačna.

Redovni članovi Društva mogu biti i umirovljeni nastavnici i znanstvenici.

Počasne članove bira Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora Društva. Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju Društva.

Svi članovi, osim počasnih članova i redovitih članova u mirovini, plaćaju članarinu

Članak 10.

Članom Društva postaje se upisom u popis članova, koji vodi tajnik Društva, na osnovu ispunjene i potpisane pristupnice, prijedloga Upravnog odbora i prihvaćanja Skupštine, čime se preuzimaju sva prava, obveze i odgovornosti Društva.

Popis članova vodi se elektronički, a sadrži:

 • ime i prezime člana
 • OIB,
 • datum rođenja,
 • datum pristupanja Društvu,
 • kategoriju članstva i funkciju,
 • adresu elektronske pošte,
 • ustanovu i adresu zaposlenja,
 • broj telefona
 • datum prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Visinu godišnje članarine određuje Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • redovito plaćanje članarine (osim počasnih članova i redovnih članova u mirovini)
 • sudjelovanje u upravljanju i aktivnostima Društva,
 • prisustvovanje na sjednicama Društva,
 • da biraju i budu birani u tijela Društva
 • sudjelovanje u aktivnostima Društva,
 • da uredno izvršavaju obveze prema odredbama Statuta Društva i u skladu s odlukama Skupštine Društva,
 • da održavaju i sudjeluju na predavanjima u organizaciji Društva,
 • daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Društva
 • čuvaju i brane ugled Društva.

Članak 13.

Članstvo u Društvu prestaje: smrću, brisanjem iz registra članova, isključenjem ili svojevoljnim istupom.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi Upravni odbor.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • isključenje iz Društva.

Isključenje se izriče zbog teže povrede Statuta ili rada štetnog za interese Društva. Odluku o isključivanju donosi Upravni odbor na prijedlog članova Društva.

Članovi kojima je oduzeto članstvo imaju pravo žalbe Skupštini Društva, u roku od 15 dana, čija je odluka konačna.

Ukoliko član želi istupiti iz Društva, potrebno je predati pisanu molbu Upravnom odboru.

Članak 14.

Međunarodnu suradnju Društvo ostvaruje u skladu s Člankom 20. Zakona o Udrugama. (NN 74/14)

Društvo je član:

 1. Međunarodne genetičke federacije (IGF)
 2. Europskog društva za mutagenezu okoliša i genomiku (EEMGS)

IV

R J E Š A V A N J E   S P O R O V A   I   S U K O B A   I N T E R E S A

Članak 15.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe  na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar Udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar Udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 V

T I J E L A   D R U Š T V A

Članak 16.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor

SKUPŠTINA

 Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva.

Članak 18.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu.

Sjednica Skupštine Društva može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi i to na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje 1/3 članova.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Upravni odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice Skupštine.

Predsjednik saziva Skupštinu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja, Skupštinu mogu sazvati predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja Skupštine).

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutno više od 1/3 ukupnog broja članova, a odluke se donose nadpolovičnim brojem glasova prisutnih članova. Ako Skupštini ne prisustvuje dovoljan broj članova prema prvom stavku ovog članka, Skupština se odgađa za 30 minuta kada prisutni članovi, a najmanje 15, mogu pravovaljano odlučivati. Tada Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 20.

Tijekom izborne Skupštine, članovi predlažu i tajnim glasovanjem biraju predsjednika. Ako u slučaju većeg broja kandidata u prvom krugu niti jedan kandidat ne dobije potporu natpolovične većine prisutnih, u drugi izborni krug ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova.

Novoizabrani predsjednik preuzima vođenje sjednice i predlaže Skupštini članove Upravnog odbora. Članove Upravnog odbora Skupština bira tajnim glasovanjem.

Članak 21.

Skupštini predsjedava predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Društva, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuju tajnik i dva ovjerovitelja zapisnika i koji se trajno čuva u arhivi Društva

Članak 22.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva Skupštinu Društva saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Društva, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 23.

Skupština Društva:

 • usvaja i mijenja Statut prema prijedlogu Upravnog odbora,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • određuje visinu članarine,
 • bira, razrješava i opoziva članove Upravnog odbora, ocjenjuje njihov rad i rad ostalih članova Društva,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
 • razmatra izvješća predstavnika Društva u drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • donosi odluke o organiziranju znanstvenih skupova i bira predsjednika organizacijskog odbora,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Društva,
 • donosi odluke o osnivanju, ukidanju i spajanju sekcija Društva,
 • donosi odluke o dodjeli nagrada i priznanja zaslužnim znanstvenicima i članovima Društva,
 • odlučuje o žalbama članova,
 • odlučuje o svim važnijim pitanjima koja se odnose na rad i razvoj Društva,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

UPRAVNI ODBOR

Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Društva.

Članak 25.

Upravni odbor čini jedanaest (11) članova uključujući predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara.

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Predsjednik Društva saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.

Članak 26.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,
 • predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva,
 • priprema i podnosi Skupštini izvještaje o radu i financijskom poslovanju Društva,
 • predlaže Skupštini financijski plan i završni račun,
 • imenuje povjerenstva, radna tijela i sekcije prema potrebi, te im određuje zadatke i koordinira rad među pojedinim sekcijama Društva,
 • imenuje administrativnog tajnika Društva i osobu zaduženu za održavanje web stranice,
 • koordinira rad sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • predlaže predstavnike Društva u organizacije, komisije, konferencije i kongrese u zemlji i inozemstvu,
 • donosi odluke o organiziranju stručnih skupova, seminara i savjetovanja,
 • donosi odluke o isključenju članova,
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Društva.

Članak 27.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom u 6 mjeseci.

Članak 28.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini i podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine. Nakon isteka dvije godine, član Upravnog odbora može biti ponovno izabran u Upravni odbor.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 29.

Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od dvije godine. Isti član Društva može biti izabran na funkciju predsjednika najviše dva puta uzastopno.

Predsjednik Društva je po funkciji ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik:

 • zastupa Društvo,
 • saziva sjednice i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora,
 • brine o izvršenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Upravnog odbora te podnosi izvješća o radu Društva Skupštini,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime Društva,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela.

DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

 Članak 30.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika Društva bira Skupština na prijedlog predsjednika na mandat od dvije godine.

TAJNIK DRUŠTVA

Članak 31.

Tajnika Društva imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.

Tajnik Društva vodi popis članova. Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Društva.

RIZNIČAR DRUŠTVA

Članak 32.

Rizničar se brine za bankovni račun Društva i blagajnu.

VI.

I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J E

I M O V I N O M

 Članak 32.

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari Društva.
 • Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Društva, u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Društva podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII.

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   D R U Š  V A

 Članak 34.

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Društva preostala imovina će pripasti Sveučilištu u Zagrebu.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Društva.

Članak 35.

 Likvidatora, koji je i član Društva, imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

VIII

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

Članak 36.

Statut Društva donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave.

Izmjene Statuta Društva predlaže Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova nakon provedene rasprave.

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor. Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor.

U Zagrebu, 15. srpnja 2015. godine.

Prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević

PREDSJEDNIK DRUŠTVA