Istraživanje Šumarske i drvodijeljske škola o invazivnim vrstama

Festival znanosti u Karlovcu obogatili su i globovci Šumarske i drvodijeljske škole koji su u sklopu svojeg nadolazećeg projekta o utjecaju invazivnih vrsta, demonstrirali uzimanje uzoraka godova hrasta kako bi ih usporedili s godovima invazivnog pajasena.

a