Broj 1


Metalurgija 44 (1) 1 – 80 (2005)

Izvorni znanstveni radovi
V. Gliha – Mikrostruktura i svojstva materijala uz crtu taljenja (str.13-18) PDF 270 KB
D. Rojko, V. Gliha – Utjecaj simuliranog termičkog ciklusa na stvaranje mikrostruktura višeprolaznog zavara (str.19-24) PDF 223 KB
G. Banaszek, A. Stefanik, S. Berski – Kompjutersko i laboratorijsko modeliranje analize sprečavanja metalurških grešaka na ingotima tijekom slobodnog toplog kovanja (str.25-29) PDF 159 KB
K. Laber, H. Dyja, D. Rydz – Analitičko i numeričko utvrđivanje prostiranja temperature na traci hlađenoj zrakom (str.31-35) PDF 125 KB
G. Kosec, L. Kosec, V. Gontarev, B. Kosec, M. Bizjak, I. Anžel – Unutarnja oksidacija legura srebra s telurom, selenom i sumporom (str.37-39) PDF 97 KB
Prethodna priopćenja
R. Samur, B. G. Çetiner – Kvantitativno određivanje mikropukotina na keramičkim premazima (str.41-44) PDF 127 KB
K.Gawdzińska, M. Maliński – Studija o raspodjeli elemenata kompozita s matricom AlSi11 i ugljikom kao ojačanjem (str.45-48) PDF 122 KB
T. Kvačkaj, V. Vrchovinský, I. Pokorný, I. Mamuzić – Nanostrukturalno oblikovanje jakom plastičnom deformacijom (str.49-51) PDF 124 KB
Pregledni rad
N. Devčić, I. Mamuzić, K. Terzić – Greške na bešavnim cijevima (str.53-58) PDF 174 KB
Strukovni radovi
R. Budzik, A. Pyrikow – Metalurška svojstva sintera željeza dobivenog na traci za sinterovanje s nadtlačnim zrakom (str.59-61) PDF 102 KB
C. Kolmasiak, R. Budzik, W. Pardela – Elementi upravljanja poduzećem i kakvoćom u integriranom kompjuterskom sustavu metalurškog poduzeća (str.63-67) PDF 136 KB
W. Waszkielewicz, R. Prusak, R. Budzik – Povećanje elasičnosti metalurških poduzeća uporabom polivalentnih vještina djelatnika (str.69-73) PDF 103 KB
Z. Skuza, R. Prusak, W. Waszkielewicz – Mogućnosti kvalitativne i kvantitativne prilagodbe ljudskih resursa na primjeru odabranog pogona metalurškog poduzeća (str.75-79) PDF 135 KB
Ispravak
I. Mamuzić – Ispravak: Utemeljenje Hrvatskog metalurškog društva (HMD) u 1952. god. a ne u 1957. god. (str.3-6) PDF 57 KB
Ostalo
I. Mamuzić – Šesti Međunarodni simpozij Hrvatskog metalurškog društva, “Materijali i metalurgija” (str.7-11) PDF 69 KB