Radna tijela

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • predsjednik udruge
 • zamjenik predsjednika
 • Upravni odbor i stalna povjerenstva

Skupština Udruge

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupštinu čine:

zakonski predstavnici članica Udruge (dekani) ili njihovi ovlašteni zastupnici, te po tri predstavnika svake članice Udruge, i to:

 • prodekan za nastavu
 • prodekan za znanost
 • prodekan za razvojno-stručni rad odnosno prodekan zadužen za stručni rad, razvoj, financije i sl.

Mandat članova Skupštine traje koliko i mandat dekana odnosno prodekana u članici Udruge.

Sjednice Skupštine saziva i vodi predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge

 • Predsjednik Udruge je i predsjednik Upravnog odbora.
 • Predsjednik Udruge bira se na dvije godine.
 • Predsjednik Udruge za svoj rad odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru Udruge.

Upravni odbor

Upravni odbor čine predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge i tri potpredsjednika (svaki iz druge članice Udruge). Članovi Upravnog odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani. Predsjednik Udruge saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora.

Stalna povjerenstva

Udruga ima slijedeća stalna povjerenstva:

 • Povjerenstvo za nastavu
 • Povjerenstvo za znanstveni rad i međunarodnu suradnju
 • Povjerenstvo za stručno-razvojne djelatnosti

Stalna povjerenstva čine:

 • predsjednik Udruge
 • zamjenik predsjednika Udruge
 • po jedan predstavnik svake članice Udruge
 • predstavnici se biraju na vrijeme od dvije godine