REGISTRACIJA NOVIH UZGAJIVAČA MATICA

UPUTE ZA PRIJAVU NOVIH UZGAJIVAČA MATICA
Upute za prijavu novih uzgajivača 20200111

Slijedom izmjena propisa o uzgoju domaćih životinja (prestanak važenja Zakona o stočarstvu i stuUpute za prijavu novih uzgajivača 20200111panje na snagu Zakona o uzgoju domaćih životinja),
Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske je, kao i sve ostale uzgojne udruge i savezi, tijekom 2019. godine provela prilagodbu novim propisima
u sklopu koje je prošla proces odobravanja Udruge kao uzgojne organizacije te odobravanje Uzgojnog programa u Ministarstvu poljoprivrede.
U Uzgojnom programu su, između ostalog, jasnije definirani uvjeti za registraciju novih uzgajivača, te uvjeti za registrirane uzgajivače matica.
Ovdje su pripremljene upute kako bi svim pčelarima koji bi se željeli baviti uzgojem matica i prihvatiti odredbe Uzgojnog programa sive pčele bilo jasnije koje
uvjete i dokaze trebaju priložiti prilikom prijave Udruzi. Uslijed specifičnosti pčela (poliandrija, moguć veliki broj potomaka od jedne zajednice–trutova i matica
te njihov utjecaj na okolne pčelinjake), naglasak u ovom Uzgojnom programu daje se na preduvjete koje moraju ispuniti pčelari koji se žele baviti ili se bave
uzgojem matica. Upis novog člana u Upisnik uzgajivača matica Udruge uzgajivača matica izvršit će se u skladu sa
Zakonom o uzgoju domaćih životinja (NN 115/2018).

Kandidat za upis u Upisnik uzgajivača matica mora ispuniti sljedeće uvjete:

 1. da je detaljno upoznat s Uzgojnim programom i pravilima vođenja evidencije o zajednicama.
  Uzgojni program sive pčele Apis mellifera carnica dostupan je na web stranici Udruge: http://pubweb.carnet.hr/matica/

  Pčelar koji se želi baviti uzgojem matica, treba poznavati pasminske karakteristike sive pčele, tehnike uzgoja, uzgojne (selekcijske) ciljeve, uvjete za
  registraciju uzgajivača, uzgojne metode, svojstva koja se prate na uzgojnom pčelinjaku, testiranja (slanje matica u test, prihvat matica u test),
  uzgone vrijednosti, vođenje matičnih knjiga (matično knjigovodstvo) te poznavati organizaciju provedbe uzgojnog programa.

 2. da u svom vlasništvu ima najmanje 100 pčelinjih zajednica sive pčele upisanih u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, te su pčelinje matice i
  zajednice individualno označene.
  Prijavi za upis u upisnik uzgajivača matica obavezno se prilaže potvrda nadležne pčelarske udruge (ili Hrvatskog pčelarskog saveza) o broju pčelinjih
  zajednica koje kandidat ima upisane u Evidenciju.

  Svaka pčelinja matica i zajednica mora biti označena brojem, kako bi se mogli voditi podaci za svaku zajednicu.

 3. Za sve zajednice mora imati podatke o praćenju njihovih svojstava najmanje jednu sezonu prije nego se želi registrirati u Udrugu,
  te iste dostavlja u Udrugu sa zahtjevom za upis.
  U sezoni koja prethodi podnošenju zahtjeva za upis, pčelar treba provesti ocjenjivanje svojih zajednica prema uputama u Uzgojnom programu.
  Podatke treba upisati u za to predviđeni obrazac (Obrazac za ocjenjivanje zajednica na uzgojnim pčelinjacima –  ( excel ). Za svaku zajednicu treba
  popuniti zaseban obrazac, kojeg vodi po broju zajednice/košnice.

  Obrazac je dostupan na web stranici Udruge pod izbornikom: Obrazci za uzgajivače: http://pubweb.carnet.hr/matica/obrasci-za-uzgajivace/

  Uz prijavu potrebno je dostaviti meilom (uzgajivaci.matica@gmail.com) u excelu ili preslike provedenih ocjenjivanja za vlastiti pčelinjak
  (za 100 zajednica).

 4. da potvrdi i potpiše izjavu da su pčele iz lokalnog, vlastitog uzgoja i pripadaju pasmini: siva pčela.
  Kroz ovaj Uzgojni program želimo očuvati izvornost i unaprijediti svojstva naše izvorne pasmine pčela, ali ne narušiti biološku raznolikost unutar pasmine.
  S obzirom da je cilj uzgojnog programa zaštita izvorne populacije pčela u uzgoj se ne prihvaćaju matice sive pčele uzgojene izvan Republike Hrvatske,
  a potiče se uzgoj lokalnih populacija prilagođenih klimi, pašama i tehnologiji na prostoru Republike Hrvatske.Primjer izjave:Pčelar: Ime i prezime

  Adresa:

  OIB:

  Broj u Evidenciji pčelara i pčelinjaka:Mjesto i datum:

  IZJAVA

  kojom potvrđujem da su pčele iz lokalnog, vlastitog uzgoja te da za svoje potrebe uzgajam matice na vlastitom pčelinjaku posljednjih _____ godina a iste
  pripadaju pasmini: siva pčela. kojom također potvrđujem da posljednjih 5 godina nisam nabavljao matice pčela izvan Republike Hrvatske.

  _____________________
  Potpis pčelara

  1. da posjeduje odgovarajući prostor, opremu i pribor za uzgoj matica

  Za uzgoj matica je potrebno osigurati odgovarajući prostor, opremu i pribor. Potrebno je imati prostoriju u kojoj se čuva potrebna oprema i pribor, te sva
  dokumentacija vezana za uzgoj matica.

  1. da se bavio pčelarstvom najmanje 5 godina i završenu pčelarsku školu (potvrda temeljne udruge čiji je član)

  Za uzgoj matica je neophodno znanje i iskustvo u radu s pčelama, stoga se prijavi za registraciju treba priložiti:
  a) uvjerenje o završenoj pčelarskoj školi
  b) potvrda temeljne udruge čiji je član, da je aktivan pčelar najmanje 5 godina

  1. da ima odobrenu lokaciju za oplodnu stanicu (potvrda HPS)

  Za oplodne stanice propisano je da trebaju biti udaljene najmanje 2 kilometra od drugih pčelinjaka. Kako bi Udruga prihvatila pčelara, potrebno je priložiti
  potvrdu Hrvatskog pčelarskog saveza o odobrenoj   lokaciji oplodne stanice.

  1. da ima registriran OPG

  U skladu s člancima 118, 119 i 120 Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/2018), upis u Upisnik poljoprivrednika ili upis u Upisnik obiteljskih
  poljoprivrednih gospodarstava obavezan je, između ostalog, za: poljoprivrednika koji stavlja na tržište vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na
  poljoprivrednom gospodarstvu.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivrednika provodi postupak i izdaje rješenje o upisu
  u Upisnik poljoprivrednika.
  Potrebno je priložiti presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik OPG-a (gospodarstvo ima Matični identifikacijski broj poljoprivrednoga
  gospodarstva – MIBPG).
  Fizička osoba koja se bavi poljoprivredom u organizacijskom obliku OPG-a, a ekonomska veličina njenog poljoprivrednog gospodarstva manja je od 3.000 eura
  te nije porezni obveznik nije se obvezna upisati u Upisnik OPG-ova već se upisuje u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja sukladno
  Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 118/2018).
  Ako fizička osoba tijekom kalendarske godine ostvari ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura
  ili ako postane obveznik poreza na dohodak ili    poreza na dobit ili ako dobrovoljno odabere organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status jer se namjerava u
  idućoj kalendarskoj godini baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini gospodarstva većoj od kunske protuvrijednosti izražene u
  stranoj valuti od 3000 eura, mora do 15. lipnja iduće kalendarske godine podnijeti zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova sukladno Zakonu o OPG-u.

  1. da koristi osobno računalo i ima pristup internetu

  Sve obavijesti za uzgajivače objavljuju se na web stranici Udruge, te je obaveza uzgajivača praćenje obavijesti i postupanje u skladu s istima.
  Dio komunikacije i dostave podataka prema Udruzi i iz Udruge prema uzgajivačima vrši se e-mailom, stoga se preporučuje da svaki uzgajivač ima osobnu
  e-mail adresu.
  Prema mogućnostima koje nudi razvoj informatičke tehnologije, Udruga namjerava izgrađivati sustav dojave podataka izravno od uzgajivača prema Udruzi.
  U osobnim podacima potrebno je navesti e-mail adresu.

  1. da udovoljava ostalim uvjetima sukladno Zakonu o uzgoju domaćih životinja (NN 115/2018) i propisima proizašlim iz Zakona.

  Ovdje se prije svega naglasak stavlja da pčelar mora udovoljiti normama koje propisuje Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše, te svim ostalim
  propisima koji se odnose na pčelarstvo.
  Za ovaj uvjet, pčelar ne mora dostaviti nikakav dokument.

  11. Nepotpuni zahtijevi neće se razmatrati
  12. Po zaprimanju cjelovitog zahtjeva, ocjenu kandidata vrši ovlašteno tijelo Udruge u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja (NN 115/2018),
  odobrenim uzgojnim programom i drugim propisima koji uređuju ovo područje.

  Tijekom sezone uzgoja matica ovlašteni predstavnici Udruge kontaktiraju kandidata i dogovaraju obilazak, prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva te
  mogućnostima izlaska na teren.
  Tijekom postupka ocjenjivanja Povjerenstvo uzima uzorke pčela radilica iz najmanje 10% pčelinjih zajednica na kojima se provjerava pripadnost pasmini.
  Povjerenstvo će uzeti uzorke iz najmanje 10 zajednica, nasumično odabranih na pčelinjaku. Svaki uzorak treba sadržavati najmanje 100 pčela radilica.
  Uzorak će se analizirati na morfološke odlike u laboratoriju. Ukoliko se utvrdi da pčele odstupaju od standarda za sivu pčelu, o istome će obavijestiti pčelara.
  Prilikom ocjene pčelinjaka, povjerenstvo ocjenjuje biološke i etološke odlike na slučajno odabranim pčelinjim zajednicama.
  Tijekom postupka ocjenjivanja, kandidat Povjerenstvu treba prikazati sve ključne procese uzgoja matica:
  – evidenciju o zajednicama i provedenim ocjenjivanjima
  – odabir majčinskih zajednica (svojstva, ocjene)
  – odabir trutovskih zajednica (svojstva, ocjene)
  – postupak uzimanja legla za uzgoj matica (presađivanje)
  – prihvatne zajednice
  – oplodnjake
  – označavanje matica (opalitnim pločicama ili flomasterom)
  – kaveze za transport matica (hranu za kaveze

Graphic2

Comments

comments