Članovi Društva

Članak 13.
Članom Društva može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, ili stranac, koji je zainteresiran za rad u Društvu i koji prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članak 14.
Društvo može imati počasne članove.
Skupština Društva utvrđuje uvjete i postupak za prijam u počasno članstvo.

Članak 15.
Članovi imaju jednak položaj u Društvu.
Članom Društva postaje se potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju ciljevi, djelatnosti i svi važeći akti Društva.
Članovi Društva plaćaju godišnju članarinu visinu koje utvrđuje Skupština Društva.

Članak 16.
Članovi Društva imaju pravo i obvezu birati i biti izabrani odnosno imenovani za predsjednika Društva, predsjednika Skupštine Društva ili u druga tijela Društva, te sudjelovati u radu sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 17.
Član Društva može istupiti iz Društva.
Zahtjev za istupanje podnosi u pisanom obliku i o njemu odlučuje predsjednik Društva najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, nakon čega se smatra da je zahtjevu udovoljeno.
Istupanjem člana iz Društva prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.

Članak 18.
Društvo može isključiti člana u sljedećim slučajevima:
– kada postupa protivno ciljevima i interesima Društva,
– kada se ne pridržava odluka i općih akata Društva i njegovih tijela, te
– kada svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu Društvu i njegovom ugledu.

Odluku o isključenju člana donosi Skupština Društva na prijedlog predsjednika Društva ili jedne trećine članova Društva. Član Društva koji je predložen za isključenje ima pravo sudjelovati u radu Skupštine i na njoj glasovati.

Članak 19.
Članstvo u Udruzi prestaje i neplaćanjem godišnje članarine sukladno odluci Skupštine Društva.

Iz Statuta KDV.